Proč bychom se měli o bioodpad zajímat?

  1. V současné době se na celém světě dlouhodobě zaznamenává vážný úbytek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který zvyšuje retenci půdy, tzn. zlepšuje její schopnost zadržovat vodu, což může částečně napomáhat snižovat riziko vzniku povodní. Bioodpad lze využít pro výrobu energie v bioplynových stanicích.
    Proč tedy nevyužít tento jedinečný zdroj živin či energie, který získáváme v podstatě zdarma?!
  2. Třídění bioodpadu je zakotveno v naší legislativě. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá obcím povinnost do roku 2020 snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (tzv. BRKO) ukládaných na skládky o 65 % proti roku 1995, což je v souladu s předpisy Směrnice Rady 99/31/EC „o skládkách odpadů“ a je prioritou Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR (http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJZFGV0QT2).
    Připravovaná novela zákona o odpadech ukládá novou povinnost obcí třídit a separovaně sbírat od 1. 1. 2010 biologicky rozložitelný komunální odpad. Očekává se produkce cca 60 kg vytříděného BRKO na 1 obyvatele za rok.
    Ať tedy chceme nebo ne, bude se třídění bioodpadu jednoho dne týkat každého z nás!
  3. Bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické výluhy, které mohou ohrozit kvalitu podzemních vod, a uvolňuje se nepříjemný zápach.
  4. V neposlední řadě je důležité zmínit ekonomický aspekt separovaného sběru bioodpadu a jeho následné kompostování. Kompostováním ušetří každý z nás, neboť kompostování 1 tuny bioodpadu stojí zhruba 350 kč, kdežto skládkování (700 kč/tuna) či spalování (1200 kč/tuna) je několikanásobně dražší! Pokud tedy budeme bioodpad třídit, na skládku se dostane celkově méně odpadu a to by mělo mít vliv na snižování poplatků za svoz komunálního odpadu.