Průzkum veřejného mínění ve vybraných olomouckých domácnostech

... aneb výsledky průzkumu veřejného mínění

V rámci našeho projektu jsme zjišťovali strukturu komunálního odpadu v různých částech města (sídliště, vilky, centrum města, vesnická zástavba). Kromě toho, že jsme pravidelně jednou za měsíc prováděli analýzy komunálního odpadu z uvedených oblastí (směsný odpad třídíme na jednotlivé složky a bioodpad pokusně kompostujeme), nás zajímal názor Vás, občanů na třídění odpadu. Chtěli jsme zjistit, jak se liší jak odpad tak následně také názory občanů v různých částech města.

Z toho důvodu jsme provedli v průběhu podzimních měsíců průzkum veřejného mínění, v rámci kterého navštívili vybrané domácnosti naši tazatelé s krátkým dotazníkem, týkajícím se problematiky třídění odpadů. Každý tazatel bude měl viditelně umístěnou jmenovku spolu s potvrzením Magistrátu města Olomouce.

Respondenti byli obyvatelé námi zkoumaných oblastí, ve kterých jsme prováděli analýzy směsného komunálního odpadu. Oblasti byly vybrány náhodně tak, aby prezentovaly všechny možné typy zástavby v Olomouci a jejím okolí, tzn. sídliště, stará domovní zástavba v centru města, nová vilová čtvrť a vesnická zástavba.

zkoumaná oblast

rozsah oblasti

sídlištní zástavba

ulice Jílová

stará domovní zástavba v centru města

ulice Riegerova, Pavelčákova, Horní a Dolní Náměstí

Radíkov

ulice Malinovského, Zedníkova a Vrchní

vilková čtvrť

ulice Na Vršku, Pod Letištěm, Klusalova a Keltská

 

Všechny dílčí získané informace (tedy surová data z dotazníků) byly přísně důvěrné a nebyly poskytnuty třetí osobě. Celkové výsledky průzkumu byly využity např. pro jednání s Technickými službami o úpravě umístění kontejnerů na tříděný odpad apod., tedy pro zlepšení služeb a komfortu směrem k občanům.

O výsledcích průzkumu se dočtete zde.