Jak je možné s biologicky rozložitelným odpadem nakládat?

Řešení se nabízí hned několik:

 1. Prevence vzniku bioodpadů
  Prevencí vzniku se myslí situace, kdy biologicky rozložitelný komunální odpad nevzniká, neboť občan potenciální odpad sám využije k jiným účelům, např. k hnojení a zúrodňování vlastní zahrádky. Sem spadá jednak domácí kompostování, jednak komunitní kompostování. Rozvoj domácího i komunitního kompostování je nutně spojen s osvětou a s ekologickou výchovou občanů. Obce mohou domácí kompostování řešit příspěvkem na nákup komerčních kompostérů pro občany, kteří jsou ochotni domácí kompostování provozovat.
  Komunitní kompostování je možné provádět, při dodržování hygienických a veterinárních předpisů, na úrovni menších komunit (na příklad zahrádkářkých kolonií) nebo na úrovni obcí a to na základě obecní vyhlášky.
  Na základě zahraničních zkušeností je efektivita komunitního kompostování, které musí být též spojeno s osvětou, velmi vysoká.
  Domácím a komunitním kompostováním je možné využívat jen kuchyňské odpady rostlinného původu, které nepřišly do kontaktu ze živočišnými tkáněmi. Ostatní kuchyňské odpady, pokud neexistuje oddělený sběr, je třeba nadále ukládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad.
   
 2. Zbudování kompostáren
   
 3. Výstavba bioplynových stanic
  Výstavba bioplynových stanic může napomoci řešit nedostatečné kapacity na zpracování bioodpadů a zároveň umožňuje zpracovávat vedlejších živočišné produkty (kuchyňské odpady obsahující živočišné tkáně či některé jateční odpady), což v případě kompostování není možné. Vzniklý digestát, tj. tuhý zbytek anaerobního rozkladu, je možné – při splnění veškerých hygienických a dalších předpisů - dále využívat jako hnojivo.