Třídění bioodpadu v Olomouci

Město Olomouc rozbíhá postupně od roku 2006 několik projektů, zaměřených na třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a snaží se tak splnil limity dané Směrnicí Rady Evropské unie, Plánem odpadového hospodářství ČR a Plánem odpadového hospodářství statutárního města Olomouce.
 
Následující informace jsou převzaty ze zprávy RNDr. Jany Matzenauerové, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí Magistrátu města Olomouce.
 
Mezi projekty organizované městem Olomouc patří:
a) donáškový způsob sběru BRKO
Tento projekt byl zahájen v roce 2006 v městské části Radíkov, kdy v pravidelných týdenních intervalech jsou na stanovených místech přistavovány velkoobjemové, uzamykatelné kontejnery. Projekt spočívá v donášce bioodpadu ze zástavby rodinných domů do obsluhovaných kontejnerů v dohodnutém čase (15 – 18 hodin). Svoz odpadu se realizuje v období duben – říjen. Pro sběr bioodpadu slouží dva upravené kontejnery o objemu 5 500 l na větve a dřevní hmotu a 20 000 l na trávu a listí. Dřevní odpad je využíván ve výtopně v ZOO Svatý Kopeček, zbylý bioodpad je odvážen na kompostárnu v Kralicích na Hané.
V roce 2007 byl stejný systém sběru BRKO rozšířen do městské části Svatý Kopeček, Lošov, Droždín a Chomoutov.
Za nejdůležitější pozitivní vlivy projektu lze považovat úbytek nepovolených skládek v okolí městské části a zlepšení kvality ovzduší eliminací spalování bioodpadu na volném prostranství.
Bohužel je tento systém sběru velice finančně náročný, a tak byl rok 2008 pravděpodobně posledním rokem, kdy byl tento projekt uskutečňován.
b) sběr do speciálních nádob (compostainerů)
V dubnu 2008 byl zahájen další pilotní projekt – sběrný systém bioodpadu v zástavbě rodinných domků v městské části Neředín, kde bylo na základě propagační akce a přihlášek vlastníků domů dodáno cca 260 kusů speciálních nádob o objemu 240 l. Bioodpad z těchto nádob je odvážen k dalšímu zpracování do kompostárny v Kralicích na Hané.
Úspěšnost projektu zatím není známa.
c) podpora domácího kompostování
Projekt byl zahájen v roce 2008. Podstatou projektu je docílit v maximální možné míře snížení nákladů města spojené se svozem bioodpadu a podpora jeho zpracování v místě vzniku, tj. na pozemku fyzické osoby, vlastníka dané nemovitosti. Na základě smlouvy o výpůjčce na dobu 3 let mezi občanem a městem byl v červnu 2008 zájemcům dodán kompostér pro domácí kompostování vyrobený z recyklovaných plastů. Součástí smlouvy jsou i pravidla pro využívání kompostéru a možnost provedení pravidelné kontroly, zda je využíván k danému účelu. Před zahájením projektu byl proveden rozbor odpadu, který bude proveden i po ukončení projektu a umožní tak vyhodnotit úspěšnost projektu.