Náš projekt a bioodpad

Aby byl náš výzkum skutečně komplexní, zavedli jsme pokusně kompostování vytříděného biologicky rozložitelného odpadu. Po vytřídění odvážíme získaný biologicky rozložitelný rostlinný odpad do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Holici, kde je tento odpad ukládán do kompostéru z recyklovaných plastů o objemu 700 litrů. (Stejné typy kompostérů jsou v současné době v rámci podpory domácího kompostování zapůjčeny městem Olomouc obyvatelům v obci Droždín, Chomoutov a v městské části Nový Svět.)
Chceme ověřit použití a účinnost daných komposterů, chemické složení vzniklého kompostu a s tím související následné využití kompostu.

V našem výzkumu se snažíme napodobit podmínky kompostování u řadového občana a respektujeme možnosti dané konstrukcí komposterů - tzn. kompost nijak nepřekopáváme (jelikož to není u daného typu kompostéru technicky možné). Kompostovací proces však průběžně sledujeme - měříme obsah kyslíku a teplotu v jednotlivých vrstvách materiálu.

V letošním roce jsme také zahájili kompostování materiálu, který nám při třídění propadne všemi síty. Jedná se většinou o organický materiál, tj. slupky z ovoce a zeleniny, popel, podestýlky z chovu domácích zvířat apod. Teoreticky se tedy jedná o materiál vhodný ke kompostování. Do této části odpadu se však dostávají také složky ke kompostování naprosto nevhodné - tužkové baterie, cigaretové filtry, víčka od PET lahví atd. Abychom prokázali, jaké vlastnosti (např. obsahy těžkých kovů) by měl vzniklý kompost, rozhodli jsme se kompostovat také tuto nejjemnější zrnitostní frakci směsného komunálního odpadu a výsledný materiál podrobíme chemickým analýzám.

O výsledcích našeho měření a "pokusného" kompostování Vás budeme průběžně informovat.