Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. charakterizuje nebezpečný odpad (NO) jako odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 
Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří:
výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicita.

 

Mezi nebezpečné odpady řadíme:

 • oleje a tuky (minerální nebo syntetické)
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • odmašťovací přípravky
 • těkavé látky
 • fotochemikálie
 • pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • baterie a akumulátory všeho druhu
 • barvy
 • laky
 • mořidla
 • tiskařské barvy
 • tonery
 • inkousty do tiskáren