Vážení návštěvníci,

vítejte na oficiálních webových stránkách projektu Katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci
( http://ekologie.upol.cz).
Projekt, námi pracovně nazvaný „olomoucký komunál“, nese plný, oficiální název „Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsažených komponent“ a byl financován ze zdrojů Ministerstva životního prostředí České republiky (www.mzp.cz).
Projekt, plánovaný na roky 2008 – 2010, byl vypracován v rámci rezortního programu výzkumu Ministerstva ŽP, podprogramu Udržitelné využívání zdrojů.

Na projektu jsme spolupracovali spolu s Technickými službami města Olomouce, Magistrátem města Olomouce a společností Ekokom.

           

   

Na těchto stránkách se dozvíte, co jsme v rámci našeho projektu zjistili , jak jsme toho rádi dosáhli, jaké jsou výstupy projektu a co z toho všeho vyplývá pro Vás, občany. Dále na těchto stránkách naleznete informace o průběžném stavu třídění nabídkách brigád a spoustu dalších, užitečných informací.

Co jsme chtěli zjistit?

V rámci našeho projektu jsme zjišťovali na modelu městské aglomerace střední velikosti - Olomouc a okolní drobné obce - strukturu komunálního odpadu s přihlédnutím k:

 • velikosti obce
 • charakteru obce nebo městské čtvrti (nová versus stará zástavba, město versus vesnice apod.)
 • množství a charakteru drobných podnikatelských subjektů ve svozové oblasti
 • době vzniku odpadu (pracovní den po víkendu či po jiném pracovním dnu)
 • informovanosti obyvatelstva o možnostech a způsobech separace v místě jejich bydliště.

Co a jak jsme třídili?

Pravidelně, jednou za měsíc, jsme prováděli analýzy komunálního odpadu z vymezených svozových oblastí (ulice Jílová, Riegerova, Na Vršku a obec Radíkov) a vyhodnocovali jsme jeho obsah. Zaměřovali jsme se přitom zejména na obsah recyklovatelných složek (papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony), bioodpadu (kompostovatelné látky) a nebezpečné odpady.
Rozbory by měly umožnit rozlišit změny struktury odpadu během roku a během týdne a to v závislosti na místě vzniku.

Jaké jsou výstupy projektu?

Výstupy projektu jsou mj.

 • výpočet hmotnostního podílu a objemu složek komunálního odpadu s důrazem na biologicky rozložitelný komunální odpad
 • ověření možnosti kompostování biologicky rozložitelného odpadu v drobných kompostérech (informace pro občany zde)
 • informační kampaň v místech pilotních svozových oblastí s konkrétními informacemi o struktuře vznikajícího odpadu a možnostech dalšího zlepšení práce s ním
 • lokálně cílená strategie práce s veřejností pro výchovu a informovanost, zaměřená na primární separaci komunálního odpadu, a ověření její účinnosti
 • návrh na úpravu svozových oblastí a rozmístění kontejnerů na recyklovatelný odpad
 • zobecnění konkrétních poznatků z pilotní oblasti pro širší použití (formou doporučení) - viz shnutí závěrečné zprávy projektu

Jaký význam má náš projekt pro Vás, občany?

Rádi bychom Vás seznámili se složením směsného komunálního odpadu ve třech typově odlišných oblastech Olomouce a v obci Radíkov. Chtěli bychom tím ukázat, jak pečlivě (či méně pečlivě) Vy či Vaši spoluobčané třídíte a jak by bylo možné třídění ještě zlepšit. Někteří z Vás možná také nevěří, že „třídění odpadu má smysl“, o čemž bychom Vás ale rádi přesvědčili. A v neposlední řadě bychom Vám rádi poskytli informace o tom, proč je důležité třídit ještě další, dosud většinou opomíjenou část odpadu, tj. bioodpad.